nauka angielskiego dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce

Witaj w Pracowni językowej FLASH!

Wierzymy, że człowiek jest w stanie nauczyć się wszys­tkiego, jeśli tylko da sobie szan­sę. Sposób, w jaki to osiąg­nie zależy w dużym stop­niu od życ­zli­wych i kom­pe­tent­nych osób, który­mi się otoczy. Dlat­ego, jako prężnie dzi­ała­ją­cy zespół eduka­torów, robimy co w naszej mocy, by skutecznie inspirować słuchaczy do nau­ki języków obcych i osią­ga­nia wyz­nac­zonych celów.

Zależy nam, byś­cie odd­a­jąc swo­je dzieci pod nasze skrzy­dła, mieli pewność, że nie musi­cie się o nic martwić. Nasi kur­san­ci przy­chodzą na zaję­cia bez książek i piórników — wszys­tkie potrzeb­ne mate­ri­ały zapew­ni­amy w ramach zajęć.

FLASH to nasz autors­ki pro­gram metody­czny, opar­ty głównie na ele­men­tach metody mul­ti­sen­so­rycznej, która doskonale sprawdza się w przy­pad­ku grup o zróżni­cow­anych możli­woś­ci­ach językowych.

Staran­nie opra­cow­any sys­tem nau­ki w naszej Pra­cowni wyrównu­je szanse eduka­cyjne i pozwala na osiąg­nię­cie sukce­su w nauce języ­ka obcego pomi­mo indy­wid­u­al­nych ograniczeń.

zajęcia angielskiego

Metoda Flash: dla nastolatków
Zajęcia dla nastolatków mogą być zabawne i bardzo satysfakcjonujące zarówno dla lektora, jak i uczniów. To właśnie materiały, których lektor używa na zajęciach, a nie wiek czy zdolności językowe, są kluczowym czynnikiem decydującym o tym, czy lekcja angielskiego zakończy się sukcesem, czy nie.

zajęcia angielskiego

Funtown: dla dzieci 7-12 lat
To kompletna, rewolucyjna metoda nauki języka angielskiego, wypełniona po brzegi zabawą, akcją, skojarzeniami i nowoczesną technologią, które zachwycają dzieci i zamieniają lekcje angielskiego w prawdziwą przygodę! Dzieci opanowują około 3000 angielskich słów i zwrotów, świetnie się przy tym bawiąc!

zajęcia angielskiego

Ter­apia dla dyslek­tyków

Uczniowie z dysleksją, którzy z powodzeniem uczą się języka obcego, często doświadczają ogromnego wzrostu pewności siebie, który może rozciągać się na inne obszary klasy. Nasi lektorzy są bardzo dobrze przygotowani – empatia, cierpliwość oraz zrozumienie to jest to, co pomaga uczyć się języka bez trudności.

Nauka połączona z zabawą

Bardzo chcemy, aby nasze dzieci osiągały sukcesy we wszystkim co robią. Próbujemy rozwijać w nich pasje, zapisywać na dodatkowe zajęcia oraz korepetycje. Nauka ma to do siebie, że trzeba ją cały czas szlifować oraz wprowadzić w życie dziennie – w EDU Flash oferujemy innowacyjną metodę, która w tym pomoże.

Gamebook

To kompletna, ambitna książka dla dzieci, o sprawdzonym układzie. Sprzyja on lepszemu przyswajaniu informacji! Nie jest przeładowana kolorami, nie powoduje oczopląsu.

Okulary 2D

Nasze podręczniki Funtown zawierają dużo elementów, kodowanych kolorem czerwonym, które po założeniu naszych magicznych okularów, znikają z podręcznika. 

Fuzzy Friends

Fuzzy Friends to maskotki, które podczas lekcji uczą zadawać pytania. Są mięciutkie, urocze i dzieci uwielbiają je przytulać a nawet zaczynają je kolekcjonować.

Angielski dla dzieci z dysleksją 

Aby rozpoznać i poradzić sobie z dysleksją, musimy w pełni zrozumieć słabe i mocne strony naszych dyslektycznych uczniów. Dyslektycy, którzy odnieśli sukces, są świadomi swoich słabości, ale skupiają się na swoich mocnych stronach, aby poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z nauką. Niestety są studenci, których dysleksja jest niezidentyfikowana i mogą czuć się sfrustrowani, zawstydzeni i mniej efektywni w porównaniu z innymi studentami. Jednak niezależnie od tego, czy uczniowie pracują nad opanowaniem niuansów języka angielskiego, pokonaniem wyzwań związanych z dysleksją, czy też obu, ważne jest, aby nauczyciele przygotowali ich na osiąganie sukcesów językowych.

Nauka metodą Funtown pozwala dzieciom odkrywać nowe plansze i zwiedzać miasteczka, rozwijając przy tym zdolności językowe.

Sprawdzian z angielskiego już tuż tuż? Wysyłamy na telefon ucznia opra­cow­ane przez nas lin­ki do inter­ak­ty­wnych gier.

Nie zada­je­my prac domowych, bard­zo inten­sy­wnie pracu­je­my na lekc­jach. Nasz sposób nau­ki jest fra­jdą zarówno dla dzieci jak i dorosłych!

Na zajęciach wykorzystujemy wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie aby ta sama wiedza dotarła do każdego.

01

Lektorzy z pasją do nauczania

To co wyróżnia naszych lektorów na tle innych szkół to właśnie podejście do pracy z uczniami. Wykorzystujemy wszystkie naturalne zmysły dzieci, dzięki którym w aktywny sposób mogą uczyć się języka a w tym pomaga nam metoda nauczania Funtown.

02

Metoda nauczania Funtown

Funtown to malownicze miasteczko,  w którym dzieci rozwiną swoje wypowiedzi i wcielą się w mieszkańców miasteczka. Mogą tu robić zakupy, pytać o drogę, rozwiązywać problemy mieszkańców, trafią też na archeologiczne wykopaliska! Cóż za fantastyczne miejsce do nauki angielskiego!

03

Najskuteczniejsza nauka

Naszą misją jest rozbudzanie ciekawości dzieci, pomaganie im rosnąć i rozkwitać każdego dnia. Dzielenie się chwilami w życiu i pomaganie im odkrywać nowe pasje, nowe kultury, nowe języki zgodnie z ich osobowością i indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz dziecko na zajęcia angielskiego w EDU-FLASH