Pracownia Językowa
&
Centrum Języka Angielskiego dla Dyslektyków

Witamy w Pracowni Językowej FLASH!

  • Prowadz­imy zaję­cia dla dzieci od lat 9, młodzieży i dorosłych.
  • Ofer­u­je­my spec­jal­isty­czną pomoc dla osób z dyslek­sją.
  • Wspier­amy w przy­go­towa­niu do sprawdzianów szkol­nych.
  • Uczymy w kam­er­al­nych gru­pach.
  • Prowadz­imy pro­fesjon­alne kursy w rozsąd­nej cenie.
  • Posi­adamy doświad­c­zoną i nietuzinkową kadrę.
  • Nasze zaję­cia odby­wa­ją się w dogod­nych lokaliza­c­jach:
    w Nowym Por­cie i na Przy­morzu.
  • Uczymy w opar­ciu o różnorodne mul­ti­me­dia.

Zależy nam, byś­cie odd­a­jąc swo­je dzieci pod nasze skrzy­dła, mieli pewność, że nie musi­cie się o nic martwić. Nasi kur­san­ci przy­chodzą na zaję­cia bez książek i piórników — wszys­tkie potrzeb­ne mate­ri­ały zapew­ni­amy w ramach zajęć. Nie zada­je­my prac domowych, bo bard­zo inten­sy­wnie pracu­je­my na lekc­jach. Jeśli kur­sant wyma­ga więk­szej uwa­gi, to umaw­iamy się na dar­mowe kon­sul­tac­je. Jeśli dziecko potrze­bu­je pomo­cy w przy­go­towa­niu się do szkol­nego sprawdzianu, to wysyłamy na jego tele­fon opra­cow­ane przez nas lin­ki do inter­ak­ty­wnych gier.

Nasz sposób nau­ki jest fra­jdą zarówno dla dzieci jak i dorosłych kur­san­tów!

Parę słów o nas

Wierzymy, że człowiek jest w stanie nauczyć się wszys­tkiego, jeśli tylko da sobie szan­sę.

Sposób, w jaki to osiąg­nie zależy w dużym stop­niu od życ­zli­wych i kom­pe­tent­nych osób, który­mi się otoczy.

Dlat­ego, jako prężnie dzi­ała­ją­cy zespół eduka­torów, robimy co w naszej mocy, by skutecznie inspirować słuchaczy do nau­ki języków obcych i osią­ga­nia wyz­nac­zonych celów.

Tobie też pomoże­my!

FLASH to nasz autors­ki pro­gram metody­czny, opar­ty głównie na ele­men­tach metody mul­ti­sen­so­rycznej, która doskonale sprawdza się w przy­pad­ku grup o zróżni­cow­anych możli­woś­ci­ach językowych.

Staran­nie opra­cow­any sys­tem nau­ki w naszej Pra­cowni wyrównu­je szanse eduka­cyjne i pozwala na osiąg­nię­cie sukce­su w nauce języ­ka obcego pomi­mo indy­wid­u­al­nych ograniczeń.

Pracownia językowa FLASH

Oferta

Terapia indywidualna dla dyslektyków
Ter­apia indy­wid­u­al­na dla dyslek­tyków
Kursy ogólne dla dzieci od 9 r. ż.
Kursy ogólne dla dzieci od 9 r. ż.

W ramach kur­su real­izu­je­my 40 lekcji rocznie. Jed­na lekc­ja trwa 90 min­ut.

Kursy egzaminacyjne
Kursy egza­m­i­na­cyjne

Kursy trwa­ją 60 lekcji. Przy­go­towu­je­my do egza­m­inów ósmok­la­sisty oraz mat­u­ral­nych. 15 spotkań po 180 min­ut

RABATY! Dla nowych klien­tów ofer­u­je­my 5% a dla stałych klien­tów 15% rabatu.*

* rabat obow­iązu­je tylko przy ter­mi­nowych płat­noś­ci­ach za kurs.

zaję­cia stacjonarnie oraz online

Nasi Lektorzy

mgr Monika Kiedrowska

Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego i nauczy­ciel języ­ka ang­iel­skiego z pon­ad 15-let­nim stażem. Ukończyła Filologię Ang­iel­ską, Między­nar­o­dowe Sto­sun­ki Gospo­dar­cze oraz Zarządzanie Oświatą. Doświad­cze­nie zdoby­wała w prestiżowych placówkach eduka­cyjnych w Trójmieś­cie. Jest pasjonatką naucza­nia, szczegól­nie osób ze specy­ficzny­mi trud­noś­ci­a­mi w nauce, dlat­ego stale pod­nosi swo­je kom­pe­tenc­je biorąc udzi­ał w różnych szkole­ni­ach metody­cznych. Członek Pol­skiego Towarzyst­wa Dyslek­sji. Egza­m­i­na­tor TGLS.

mgr Joanna Filar

Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego i nauczy­ciel języ­ka ang­iel­skiego z zamiłowa­nia z pon­ad 10-let­nim stażem. Ukończyła filologię pol­ską oraz filologię w spec­jal­noś­ci nauczanie języ­ka ang­iel­skiego z drugą spec­jal­noś­cią język niemiec­ki. Posi­a­da doświad­cze­nie w naucza­niu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Uczyła w szkołach pod­sta­wowych, gim­naz­jach oraz jako korepety­tor na różnych poziomach zaawan­sowa­nia. Szczegól­nie dobrze czu­je się pracu­jąc z dorosły­mi. Intere­su­ją ją Nowoczesne Tech­nolo­gie w naucza­niu, które stara się wdrażać pod­czas swoich zajęć. Stale pod­nosi kwal­i­fikac­je poprzez udzi­ał w szkole­ni­ach. Ukończyła m.in. Akademię Coacha Językowego orga­ni­zowaną przez Sto­warzysze­nie PASE oraz szereg szkoleń metody­cznych.

Jak do nas trafić

FLASH Pracownia Językowa

ul. Na Zaspę 30A
80–546 Gdańsk

 

tel. 575 571 415
e‑mail: [email protected]

 

Dojedziesz do nas:
tramwa­jem: 5, 7, 10
auto­busem: 148, 188

Formularz zgłoszeniowy