mgr Monika Kiedrowska

Absol­wen­t­ka Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego i nauczy­ciel języ­ka ang­iel­skiego z pon­ad 15-let­nim stażem. Ukończyła Filologię Ang­iel­ską, Między­nar­o­dowe Sto­sun­ki Gospo­dar­cze oraz Zarządzanie Oświatą. Doświad­cze­nie zdoby­wała w prestiżowych placówkach eduka­cyjnych w Trójmieś­cie. Jest pasjonatką naucza­nia, szczegól­nie osób ze specy­ficzny­mi trud­noś­ci­a­mi w nauce, dlat­ego stale pod­nosi swo­je kom­pe­tenc­je biorąc udzi­ał w różnych szkole­ni­ach metody­cznych. Egza­m­i­na­tor TGLS.